Executive Officers

Directors

(As of June 25, 2019)

Representative Director, Chairman

Toshiaki Kitamura

Representative Director, President & CEO

Takayuki Ueda

Director, Senior Executive Vice President

Masahiro Murayama

Director, Senior Executive Vice President

Seiya Ito

Director, Senior Managing Executive Officer

Takahiko Ikeda

Director, Senior Managing Executive Officer

Shigeharu Yajima

Director, Managing Executive Officer

Kimihisa Kittaka

Director, Managing Executive Officer

Nobuharu Sase

Director (Outside)

Jun Yanai

Director (Outside)

Norinao Iio

Director (Outside)

Atsuko Nishimura

Director (Outside)

Yasushi Kimura

Director (Outside)

Kiyoshi Ogino

Audit Supervisory Board Members

Audit & Supervisory Board Member

Noboru Himata

Audit & Supervisory Board Member (Outside)

Hideyuki Toyama

Audit & Supervisory Board Member (Outside)

Shinya Miyake

Audit & Supervisory Board Member (Outside)

Mitsuru Akiyoshi

Audit & Supervisory Board Member (Outside)

Hiroko Kiba

Executive Officers

Managing Executive Officer Kenji Kawano
Hiroshi Fujii
Yoshinori Yamamoto
Kimiya Hirayama
Takashi Kubo
Atsushi Sakamoto
Yoshiro Ishii
Toshiaki Takimoto
Nobusuke Shimada
Daisuke Yamada
Hitoshi Okawa
Executive Officer Hajime Kawai
Hideki Iwashita
Tetsuo Yonezawa
Hiroshi Nakamura
Tsuyoshi Watanabe
Kazuyoshi Miura
Hideki Kurimura
Yuzo Sengoku
Yosuke Happo
Yoichi Iwata
Koichi Ogino
Akihiro Watanabe
Mitsuo Tamura